TEENUSED

PIKAAJALINE AUTORENT

Pikaajaline autorent on mugav lahendus uue või kasutatud sõiduki kasutamiseks. Pikaajaline autorent on paindlik alternatiiv liisingule nii eraisikule kui ärikliendile.

 

Pikaajaline autorendi puhul on teenus fikseeritud kuumaksega ja sisaldab valitud teenuseid, et hoida aega kokku ja vältida ootamatuid kulutusi.

 

PIKAAJALISE AUTORENDI EELISED

 • Sissemakse alates 0%
 • Fikseeritud kuumakse
 • Pikaajalise autorendi periood on 2 kuni 5 aastat (24-60 kuud).
  • Lühemale rendiperioodile rakendub lühirendi hind.
 • Autode valik ei ole piiratud.
  • Teeme pakkumise ka kliendi poolt valitud autole.
 • Teeme pakkumise uuele autole,
  • mille hind on kuni 50 000 € (koos käibemaksuga).
 • Teeme pakkumise kasutatud autole,
  • mille hind on kuni 30 000 € (koos käibemaksuga).
  • mille vanus rentimise hetkel on kuni 7 aastat.
  • mille läbisõit rentimise hetkel on kuni 100 000 km.
 • Tasuta asendusauto avarii korral.

 

VÕRDLE ABC RENDI TEENUSPAKETTE

 

Teenused

PRONKS

HÕBE

KULD

Autorent

greencheck.svg

greencheck.svg

greencheck.svg

Kindlustused

greencheck.svg

greencheck.svg

greencheck.svg

Kindlustusjuhtumi käsitlus

greencheck.svg

greencheck.svg

greencheck.svg

24H autoabi

greencheck.svg

greencheck.svg

greencheck.svg

GPS jälgimissüsteem

greencheck.svg

greencheck.svg

greencheck.svg

Arvete administreerimine

greencheck.svg

greencheck.svg

greencheck.svg

Tehnoülevaatus

graycheck.svg

greencheck.svg

greencheck.svg

Rehvid

graycheck.svg

greencheck.svg

greencheck.svg

Rehvide vahetus

graycheck.svg

greencheck.svg

greencheck.svg

Rehvide hoiustamine

graycheck.svg

greencheck.svg

greencheck.svg

Korralised hooldused

graycheck.svg

greencheck.svg

greencheck.svg

Kulumaterjalid (v.a. kütus ja aknapesuvedelik)

graycheck.svg

graycheck.svg

greencheck.svg

Asendusauto

graycheck.svg

graycheck.svg

greencheck.svg

Sõiduki toomine-viimine

graycheck.svg

graycheck.svg

greencheck.svg

ÜLDTINGIMUSED

1. MÕISTED JA TÄHENDUSED

 

1.1 Käesolevas  Lepingus kasutatakse suure algustähega  kirjutatud  sõnu ja mõisteid  alljärgnevas  tähenduses, välja  arvatud  juhtudel, kui  kontekstist

tuleneb teisiti.

1.2 Kui kontekstist nii tuleneb, tähendab ainsuse vormis olev sõna mitmust

ja vastupidi.

1.3 Lepingu osade pealkirjad on lisatud Lepingu käsitlemise hõlbustamiseks ja seetõttu ei kuulu Lepingu sisu nende järgi tõlgendamisele.

1.4. Lepingus kasutatavad mõisted on järgmised:

 Administreerimine tähendab, et Rendifirma korraldab Lepingu haldamisega seotud toiminguid Lepingu kehtivuse ajal, s.h. arvete väljastamine ja postitus. 

Asendusauto tähendab, et Rendifirma annab Asendusauto Rentniku käsutusse ajaks, mil Rentnik ei saa kindlustusjuhtumi tagajärjel või remonditööde tõttu Sõidukit kasutada.

Arve tähendab Rendifirma poolt Rentnikule esitatavat dokumenti, milles on toodud Rentniku poolt maksmisele kuuluvad summad. Arve esitatakse vastavalt kokkuleppele posti või elektroonilise posti teel. Rendifirmal on õigus Arvete posti teel esitamise eest saada tasu vastavalt hinnakirjale. 
Garantii andja tähendab ettevõtet, kes on andnud ise või vahendab valmistajatehase poolt Sõidukile antud garantiid.

Garantii  andja   tähendab  ettevõtet,   kes   on  andnud   ise  või  vahendab valmistajatehase poolt Sõidukile antud garantiid.

Garantiihooldus  tähendab   Esilehel  märgitud   garantii   kehtivuse  ajal

teostatud hooldus-ja remonttöid, mille eest tasub Garantii andja

GTS (inglise keeles  Geographical  Tracking System)  tähendab Rendifirma       poolt  kasutatavat  GPSil baseeruvat seiresüsteemi  lahendust, mis võimaldab Rendileandjal Sõidukit reaalajas jälgida ja hallata (sealhulgas ka Lepingus toodud juhtumitel takistada eemalt Sõiduki käivitamist).

Esileht  tähendab  Poolte poolt  allkirjastatud  Lepingu esilehte,  millel  on

näidatud kohaldatavad kokkulepitud tingimused.

Kaskokindlustus   tähendab,   et  Rendifirma   korraldab   kaskokindlustuse lepingu sõlmimise vastavalt Esilehel toodud omavastutuse piirangutega. Kahjukäsitlus       tähendab,       et      Rendifirma       esindab       Rentniku kindlustusjuhtumiga  seonduvates protseduurides,  s.h.  kahjukäsitlemisega seotud  protseduurides,  va. Sõiduki  ette  näitamine Müüja/  Garantii  andja juures    ning   Sõiduki    remonditöökotta    viimine  ja    sealt    äratoomine. Eelnimetatu  ei laiene kohustustele,  mille delegeerimine ei  ole seaduse või muu õigusakti alusel lubatud.

Kindlustusmakse   tähendab   kindlustuse  puhul   Rentniku   poolt  Sõiduki kindlustamise  eest  kindlustuslepingus  ja/või Lepingus  toodud  tingimustel maksmisele kuuluvat summat.

Kütusekaart   tähendab,   et  Rendifirma   väljastab   Rentnikule  vastava kütusemüüja  kaardi,  millega tankimisel  kehtivad  Rentniku suhtes  kokku lepitud      hinnasoodustused.      Rendifirma      kehtestab      Kütusekaardile krediidilimiidi      vastavalt      kokkulepitud      läbisõidule      ja     Rentniku finantsseisule.  Arved   kütusekaardiga   ostetud  kaupade   ja   teenuste  eest väljastab Rendifirma kord kuus koos Arvega.

Leping tähendab käesolevat rendilepingut koos selle lisadega.

Lepingu sõlmimise tasu tähendab Rentniku poolt  Rendifirmale  Lepingu sõlmimiseks tehtud toimingute ja kantud kulutuste hüvitamiseks makstavat ühekordset tasu, millele lisandub käibemaks.

Lepingu tähtpäev tähendab päeva, mille saabumisel lõpeb Rentniku õigus

Lepingu alusel Sõidukit vallata ja kasutada.

Lepingu  valuuta tähendab  Poolte poolt  kokku  lepitud valuutat,  mis  on aluseks  kõigi   Lepingujärgsete   summade  tasumisel   ja   Makse  valuutas tasumisele kuuluvate summade arvutamisel.

Liikluskindlustus  tähendab,  et Rendifirma  korraldab  Eestis kehtiva  juhi vastutuskindlustuse sõlmimise ning Rentnikule toimetamise. Läbisõidupiirang  tähendab, et  Esilehel  märgitud kilometraazi  ületamisel tuleb Rentnikul maksta Esilehel märgitud Lisakilomeetri tasu iga ületatud kilomeetri eest.

Sõiduki   maksumus  tähendab   Sõiduki  turuhinda   Rentnikule   rendile

andmise hetkel.

Maksepäev  tähendab päeva,  millal  Rendimakse ja/või  muu  summa peab olema laekunud Rendifirmale.

Makse valuuta  tähendab valuutat, milles toimub Rendimaksete ja  muude

Lepinguga seotud summade tasumine.

 

Müüja/ Garantii andja tähendab ettevõtet, kellelt Rendifirma on Sõiduki omandanud ja  kes  on andnud  ise  või vahendab  valmistajatehase    poolt Sõidukile antud garantiid.

Pooled tähendab Rentnikku ja Rendifirmat.

Pesu    tähendab    Rendifirma    poolt   Sõidukile    pakutavaid    pesu-   ja

puhastusteenuseid. Rendifirma lisab ostetud teenused järgmisele Arvele.

 

Rehvid tähendab, et  juhul kui Esilehel on märgitud, et Rehvide sisalduvad Rendimaksetes,  hüvitab   Rendifirma   rehvide  kulu   Esilehel   märgitud kilometraazi ulatuses.

Rehvid tähendab, et juhul kui Esilehel on märgitud, et Rehvide sisalduvad Rendimaksetes,   hüvitab   Rendifirma  rehvide   kulu   Esilehel  märgitud kilometraazi ulatuses.

Rehvide  vahetus tähendab,  et  Rendifirma  teostab  suve- ja  talverehvide

vahetuse 2 korda aastas seaduses ettenähtud aegadel.

Rehvide  hoiustamine tähendab,  et   juhul  kui  Esilehel on  märgitud,  et Rehvide hoiustamine  sisaldub  Rendimaksetes,  teostab Rendifirma  rehvide hoiustamise.

Rendifirma tähendab Esilehel toodud juriidilist isikut, kes rendib Rentikule käesoleva Lepingu alusel Sõiduki.

Rendimakse  tähendab Rentniku  poolt  Maksepäevaks Sõiduki  kasutamise

eest maksmisele kuuluvat summat, milles sisalduvad Esilehel kokkulepitud

tooted/teenused ja käibemaks.

Rentnik tähendab Rendifirma kliendiks olevat füüsilist või juriidilist isikut.

Rentnik kohustub määratlema Rendifirmale kõik isikud ja nende volitused, keda  ta  peab vajalikuks  esitleda  kui Rentniku  Esindajaid  ja/või Volitatud kasutajaid. Rentnik  on  kohustatud Rendifirmale teatama kirjalikult kõigist isikutest,  kes  kaotavad Rentniku  Esindaja  ja Volitatud  kasutaja  õigused, kirjalikult.   Kuni  vastava   teate   saamiseni  suhtub   Rendifirma   nendesse isikutesse kui Rentniku esindajatesse ja volitatud kasutajatesse.

Rentniku  Esindaja tähendab  isikut, kellel  on  seadusest tulenevalt  või volikirjaga antud õigus Rentnikku esindada Lepingu sõlmimisel, muutmisel ja lõpetamisel.

Remonttööd  tähendab,  et juhul  kui  Esilehel on  märgitud,  et Remonttööd sisalduvad   Rendimaksetes,    korraldab    Rendifirma    vajadusel   Sõiduki remonttööde teostamise  Garantii  andja poolt  ettenähtud  töökojas. Sõiduki töökotta viimine on Rentniku kohustus.

Sõiduk  tähendab Lepingus  kirjeldatud  sõiduvahendit,  mille Rendifirma

annab Rentniku kasutusse.

Tehnohooldus   tähendab   Rendifirma  Sõiduki   korralise   tehnohoolduse aegade reserveerimise Müüja/Garantii andja poolt ettenähtud hooldejaamas ning korralise tehnohoolduse maksumus sisaldub/lisandub   Rendimaksetes kuni Esilehel toodud kilometraazi läbimiseni. Sõiduki hooldejaama viimine on Rentniku kohustus.

Volitatud kasutaja tähendab  isikut, keda Rentniku  Esindaja on volitanud

ennast  esindama   Sõiduki   vastu  võtmisel,   kasutamisel   ja  tagastamisel Volitatud  kasutaja   on   Rentniku  esindajaks   ja   kontaktisikuks   Lepingu igapäevasel täitmisel.

 

2. LEPINGU OBJEKT JA RENDIFIRMA KOHUSTUSED

2.1  Rendifirma annab  Rentniku poolt  valitud Sõiduki  Rentniku kasutusse.

Rentnik kohustub maksma Sõiduki kasutamise eest tasu.

2.2 Rendifirma peab tegema enda poolt kõik võimaliku Sõiduki üleandmise

tagamiseks Rentnikule.

2.3 Rendifirma ei või takistada Rentniku Sõiduki kasutamisel ja valdamisel, välja arvatud Lepingus ja/või õigusaktides toodud juhtudel.

2.4   Rendifirma  vastutab   Rentniku   ees  Sõiduki   Lepingu   tingimustele

mittevastavuse eest.

 

3. SÕIDUKI VASTUVÕTMINE

3.1  Rentnik on  kohustatud  tutvuma Sõiduki  seisukorraga  põhjalikult enne

Lepingu allkirjastamist. Sõiduki seisukorraga tutvumist, sellega nõustumist, selle puudustest teadmist, väljendab Rentniku allkiri Lepingul. Kui Rentnik allkirjastab Lepingu, aktsepteerides sellega Sõiduki seisukorra, kohustub ta kandma   kõik    kulutused,    mis   tekivad    seoses    Sõiduki   puuduste kõrvaldamisega,  kui  Sõidukile antud  garantiitingimustes  ei ole  sätestatud teisiti.

3.2  Sõiduki  üleandmise tähtpäev  on  sätestatud Esilehel.  Sõiduki  valdus antakse  Rentnikule üle  pärast  esimese Rendimakse  ja  Tagatise seadmist/ laekumist Rendifirmale.

3.3  Sõiduki üleandmisel  koostavad  Rentnik ja  Rendifirma  2 eksemplaris üleandmise-vastuvõtmise akti.  Üleandmise-vastuvõtmise  akt on  Lepingu

lahutamatuks osaks.

3.4 Sõiduki juhusliku hävimise riisiko ja suurema ohuallika valdaja vastutus lähevad Rentnikule üle Sõiduki üleandmisega. Kui Rentnik viivitab Sõiduki vastuvõtmisega    või   on    viivituses    toiminguga,    millega   ta    Sõiduki

üleandmisele peab kaasa aitama, läheb Sõiduki juhusliku hävimise riisiko ja

suurema ohuallika  valdaja  vastutus talle  üle  hetkest, millal  ta  vastava toimingu  tegemisega viivitusse  sattus,  eelkõige Sõiduki  vastuvõtmiseks ettenähtud    tähtpäevast    või   ajast,    millal    Rendifirma    talle   Sõiduki vastuvõtmise võimalikuks tegi.

3.5    Kui    Sõiduki   vastuvõtmisel    ilmneb,    et   Sõiduk    ja/või    Sõiduki dokumendid  ei vasta  Lepingus  toodud ja/või  üldiselt  sellist liiki  asjadele esitatavatele   tingimustele,   peab  Rentnik   keelduma   Rendifirma  poolt pakutud    Sõiduki    vastuvõtmisest,    esitama   Rendifirmale    sellekohase põhjenduse ja nõudma puuduste viivitamatut kõrvaldamist või puudustega Sõiduki  viivitamatut asendamist  Lepingus  toodud tingimustele  vastava

 

sama liiki ja väärtusega sõidukiga, mis asendaks algselt pakutud Sõidukit. Kui    Rendifirma     keeldub     puuduste     kõrvaldamisest     või    Sõiduki väljavahetamisest, korraldatakse Sõidukile sõltumatu ekspertiis.

3.6  Kui  ekspertiisiga tuvastatakse  Sõiduki  vastavus nõuetele,  on  Rentnik kohustatud   Sõiduki  vastu   võtma   ja  hüvitama   Sõiduki   vastuvõtmisest keeldumisega tekitatud kahju.

3.7  Kui  Rentnik keeldub  Sõiduki  vastuvõtmisest  ja Rendifirma  ei  nõustu Rentniku  sellise otsusega  ning  algatab selle  kohta  kohtuliku vaidluse  ja kohus otsustab, et Sõiduki vastuvõtmisest keeldumine ei olnud põhjendatud, kannab   kõik  vastuvõtmisest   keeldumisega   tekkinud  kulud   ja   kahjud Rentnik.

3.8   Kui   Sõiduki  asendamine   eeldab   muudatuste  tegemist   Lepingus, kohustuvad   Pooled   Lepingut  vastavalt   muutma.   Kui  Rentnik   ei   täida nimetatud  kohustust, on  Rendifirmal  õigus muuta  Lepingut  ühepoolselt (lähtudes Rentniku poolt vastu võetud Sõidukist).

3.9  Rentnik on  kohustatud  teatama Rendifirmale  koheselt,  alates vastava asjaolu    ilmnemisest,     kõikidest     Sõiduki    vastuvõtmist     takistavatest asjaoludest.

 

4. SÕIDUKI KASUTAMINE

4.1   Rentnik  on  kohustatud  kasutama  Sõidukit  hoolikalt,  säästlikult ja

vastavalt kasutamise  otstarbele.  Rentnikul ei  ole  õigust Sõidukit  ilma Rendifirma  eelneva kirjaliku  nõusolekuta  muuta ega  ümber  kujundada, välja  arvatud punktis 4.2  toodud  juhul. Samuti  on  keelatud Sõiduki  teiste asjadega  sellisel viisil  ühendamine,  et Sõidukit  ei  saa enam  nendest  ilma Sõidukit ja/või teisi asju kahjustamata eraldada.

4.2 Rentnikul on õigus Sõidukit parendada selliselt, et tehtavad parendused

ei  kahjusta  Sõiduki seisundit  ning  on Lepingu  lõppemisel  või lõpetamisel Sõidukist ilma seda kahjustamata eraldatavad. Rendifirma ei ole kohustatud Rentnikule  hüvitama,  tagastama ega  ümber  vahetama vajalikke,  kasulikke ega toreduslikke parendusi ja lisasid.

4.2.1 Käesoleva punkti rikkumiseks ei loe Pooled Rentniku poolt oma logo, ärinime jms. Sõidukile paigaldatavaid reklaame, kui need on Sõidukilt seda kahjustamata eemaldatavad  ja  Rentnik kooskõlastab  nende  paigaldamise eelnevalt Rendifirmaga.

4.2.2  Juhul kui  Rentnik  paigaldab Sõidukile  täiendavat  lisavarustust,  siis kohustub ta sellest viivitamatult teatama Rendifirmale ja kindlustusandjale, vastasel   juhul  ei   laiene   lisavarustusele   vabatahtliku   sõidukikindlustuse

kaitse.

4.2.3 Kui Rentnik soovib taastada Sõiduki esialgsel viisil, siis kõik sellega seotud kulud jäävad Rentniku kanda.

4.3    Rendifirma    väljastab   Sõiduki    valdamise    ja   kasutamise    õiguse

tõendamiseks volikirja.

4.4 Rentnik valdab ja kasutab Sõidukit Eesti Vabariigis piires.

4.4.1  Rentnik valdab ja kasutab  Sõidukit  väljaspool Eesti  Vabariiki ainult

Rendifirma kirjalikul nõusolekul, välja arvatud Lepingu punktides 4.4.2 ja

4.4.3. sätestatud juhtudel.

4.4.2    Rentnik   võib    Sõiduki    omal   vastutusel    viia    Euroopa   Liidu liikmesriikidesse,  tingimusel,   et   Sõidukile  ettenähtud   kindlustuskaitse kehtib kogu Euroopa Liidu piires ja Rentnik ei viibi sihtkohariigis elamise

ja/või töötamise (va komandeering) eesmärgil.

4.5  Rentnik  ei tohi  ilma  Rendifirma eelneva  kirjaliku  nõusolekuta anda Sõidukit   kolmandatele   isikutele  allrendile   ega   muul  viisil   kasutada. Rentnikul  ei ole  õigust  ilma Rendifirma  eelneva  kirjaliku nõusolekuta osutada    Sõidukiga    taksoteenust,    autorendi   teenust,    kasutada    seda motospordi  või muul  eriotstarbel,  mis võib  oluliselt  suurendada Sõiduki kahjustumise ja/või hävimise riski.

4.6 Sõiduki valdamisel, hooldamisel, remontimisel, kasutamisel ja muudel juhtudel  on  Rentnik kohustatud kõrvalekaldumatult  järgima  Rendifirma, Sõiduki  tootja ja  Müüja/Garantiiandja,  kindlustusandja  ja/või õigusaktides ettenähtud isiku poolt antud tingimusi, juhendeid ja eeskirju.

4.7   Rendifirmal  on   õigus   kontrollida  Sõiduki   kasutamist   kas  ise   või

kolmandate isikute  kaudu  ja nõuda  Rentnikult  Sõiduki ettenäitamist  ning valdamise ja kasutamisega seotud dokumentide esitamist. Kui eelnimetatud kontrolli  käigus tuvastatakse  Lepingu  oluline rikkumine,  on  Rendifirmal õigus   nõuda  Rentnikult   nimetatud   kontrolliga  seonduvate   kulutuste hüvitamist.

4.8    Kõik   kulud,    mis    tekivad   Sõiduki    valdamisel,    kasutamisel,

ekspluateerimisel,  hooldamisel,   remontimisel   ja  muudel   ette   tulevatel juhtudel,    kannab   Rentnik,    kui    Lepingus   ja/või    Sõidukile    antud garantiitingimustes ei ole sätestatud teisiti.

4.9 Rentnik maksab kõik Sõidukiga seotud kohalikud ja riiklikud maksud, samuti kõik kulud, mis Rendifirmal Sõiduki omanikuna tekivad tulenevalt Rentniku  tegevusest.  Kui Rendifirma  on  eelnimetatud kulu(d)  siiski  ise kandnud, kohustub Rentnik need Rendifirmale hüvitama.

4.10  Rentnik   on   kohustatud  Rendifirmat   viivitamatult   informeerima

kõikidest Sõiduki valdamist või kasutamist takistavatest asjaoludest, samuti

võtma     viivitamatult     kasutusele     kõik    meetmed     selliste    asjaolude kõrvaldamiseks.

4.11  Rentnik on  kohustatud  tarvitusele võtma  kõik  abinõud Rendifirma huvide  kaitseks  ja teatama  Rendifirmale  kirjalikult esimesel  võimalusel,

kuid mitte hiljem kui  2 päeva jooksul, kui:

1) Sõiduk hävib või muutub kasutamiskõlbmatuks; või

2) Sõiduk läheb Rentniku valdusest välja; või

3)    Rentnikule    laekub   informatsioon    Sõiduki    võimaliku   hävimise, kaotsimineku, kahjustumise või muu samalaadse ohu kohta; või

4)  Rentnik ise või selleks  pädev isik  või  organ on  Rentnikule  teadaolevalt otsustanud taotleda Rentniku maksejõuetuks tunnistamist; või

5) mõni isik esitab või Rentnikule teadaolevalt plaanib Rentniku vastu hagi esitamist, mille rahuldamine võib oluliselt mõjutada Rentniku võimet täita

Lepinguga võetud kohustusi; või

6) muutub Rentniku aadress või asukoht; või

7) toimuvad muud sündmused, mis mõjutavad või võivad oluliselt mõjutada

Rentniku võimet täita Lepinguga võetud kohustusi.

4.12   Kui   punktis  4.11   toodud   mistahes  kohustuse   rikkumisel   tekib Rendifirmale   kahju,  kohustub   Rentnik   hüvitama  Rendifirmale   vastava kahju.

4.13 Takistused  Sõiduki  valdamisel või  kasutamisel,  sealhulgas Sõiduki osaline või täielik valdamise ja kasutamise piiratus või võimatus, olenemata põhjustest, ei vabasta Rentniku Lepingujärgsete kohustuste täitmisest.

4.14 Rendifirmal  on  õigus Sõiduk  välja  nõuda mistahes  ebaseaduslikust valdusest,  nõuda  Sõiduki kasutamist  takistavate  asjaolude kõrvaldamist  ja teiste   isikute,  sealhulgas   Rentniku    poolt  Sõidukile   tekitatud    kahju hüvitamist.  Samuti on  Rendifirmal  õigus seada  põhjendatult  piiranguid Sõiduki kasutamiseks, kui Rentnik ei ole Sõidukit kindlustanud ettenähtud viisil või kui on piisavalt põhjust arvata, et seatakse ohtu Sõiduki säilimine kas tervikuna või osaliselt.

4.15  Rentnik   on   kohustatud  tasuma   Lepingu   tähtpäevaks  Lepingus sätestatud läbisõidupiirangust  enamsõidetud  kilomeetri eest  Rendifirmale lisakilomeetri tasu, mille suurus on toodud Esilehel.

4.16 Rentnik  on  kohustatud lisaks  Rendimaksetele  kandma kõik  Sõiduki valduse ja kasutamise käigus tekkivad erakorralised kulud ning ka Sõiduki valdamise ja kasutamisega kaasnevad regulaarsed kulud, mida Rendifirma ei ole enda kanda võtnud ning mis ei sisaldu Rendimaksetes.

4.16.1  Erakorraliste kuludena  käsitlevad  Pooled muuhulgas,  kuid  mitte ainult järgnevaid kulusid:

1)  Kohustused, mis  tulenevad  Rentniku või  sõidukijuhi  õigusvastastest

tegudest;

2)  Kulutused   Sõiduki   detailidele,   sõlmedele  ning   kulumaterjalidele, soetamisele  või  paigaldamisele,  kui  nimetatud  töödele ei  laiene  Sõiduki valmistajatehase või Müüja garantii ja kui nimetatud kulutusi ei hüvita ka kindlustusselts;

3) Kulutused Rentniku  poolt või viimase soovil Sõidukile paigaldatud lisavarustusele, mida  pole  Lepingus ette  nähtud,  ja selle  hooldamisele tehtavad kulutused;

4) Kõik muud kulutused, mis ei ole Lepingus sätestatud.

4.16.2   Sõiduki  valdamise  ja  kasutamisega  kaasnevateks   regulaarseteks kulutusteks,  mida  Rendifirma ei  võta  enda kanda,  kui  Lepingus ei  ole sätestatud teisiti, on muuhulgas, kuid mitte ainult:

1) Kulutused Sõiduki sise- ja välispuhastusele (pesule);

2) Kulutused Sõiduki mootorikütusele;

3)  Kulutused Sõiduki  akende  ja tulede  pesuvedelikule,  piduriklotsidele, hõõglampidele, kojameheharjadele jms.;

4) Kulutused Sõiduki (riiklikule) tehnoülevaatusele;

5) Muud kulud, mis ei ole Lepingus Rendifirma kohustusena sätestatud.

 

5. TOOTED/TEENUSED

5.1 Tehnohooldus

5.1.1  Kui  Esilehel on  märgitud,  et  Tehnohooldus  „sisaldub” –  tagab Rendifirma  Sõiduki korralise  tehnohoolduse  aegade reserveerimise  Müüja poolt  ettenähtud hooldejaamas  ning  korralise tehnohoolduse  maksumus sisaldub   Rendimaksetes   kuni  Esilehel   toodud   kilometraazi   läbimiseni. Sõiduki hooldejaama viimine on Rentniku kohustus. Kui Sõidukiga läbitud kilometraaz ületab Esilehel märgitud kilometraazi, siis rakendatakse punktis

5.1.3. toodud korda.

5.1.2.  Kui  Esilehel on  märgitud,  et  Tehnohooldus  “lisandub” ja  Müüja esitab  Rentniku soovil  korralise  tehnohoolduse Arve  Rendifirmale,  siis Rendifirma maksab selle Müüjale ära ning lisab Müüja poolt esitatud Arves toodud  summa   koos   Rendifirma  administreerimise   kuluga   (vastavalt Rendifirma hinnakirjale) Maksegraafikusse ja Rentnik kohustub nimetatud kogusumma  tasuma koos järgmise Arvega.  Arvete  administreerimise kulu ei  lisandu Arve  summale  kui Esilehel  on  märgitud, et  Administreerimine ”sisaldub” Rendimakses.

5.1.3  Kui  Esilehel on  märgitud,  et  Tehnohooldus  „ei”  –  on Rentnik kohustatud Müüja poolt etteantud kilometraazi läbimisel pöörduma Sõiduki korrashoiu-   ja   hooldustööde teostamiseks   Müüja   poole,  kes   korraldab Sõiduki   korrashoiu,  tehnilise   seisundi   ja  ekspluatatsiooni-   omaduste kontrolli ning teostab vajalikud hooldus- ja parandustööd, mille eest tasub Rentnik iseseisvalt.

5.2 Remonttööd

5.2.1   Kui  Esilehel   on   märgitud,  et   Remonttööd   „sisaldub”   –  tagab Rendifirma  vajadusel  Sõiduki remondiaegade  reserveerimise  Müüja poolt ettenähtud  töökojas.  Sõiduki remondi  maksumus  sisaldub Rendimaksetes

kuni Esilehel toodud kilometraazi läbimiseni. Sõiduki töökotta viimine on

Rentniku kohustus.  Kui  Sõidukiga läbitud  kilometraaz  ületab Lepingu kehtivuse ajal Esilehel toodud kilometraazi, siis rakendatakse punktis 5.2.3. toodud korda.

5.2.2.  Kui  Esilehel on  märgitud,  et  Remonttööd „lisandub”  ja  Müüja esitab Rentniku  soovil  remonttööde Arve  Rendifirmale,  siis Rendifirma maksab  selle  Müüjale ära  ning  lisab Müüja  poolt  esitatud Arves  toodud summa koos Rendifirma administreerimise kuluga (vastavalt Hinnakirjale) Maksegraafikusse ja Rentnik kohustub nimetatud kogusumma tasuma koos järgmise Arvega.  Arvete administreerimise kulu  ei lisandu  Arve summale kui Esilehel on märgitud, et Administreerimine ”sisaldub” Rendimakses.

5.2.3   Kui  Esilehel   on   märgitud,  et   Remonttööd   „ei”   –  on   Rentnik

kohustatud Sõiduki remonttööde teostamiseks pöörduma  Müüja poole, kes korraldab   Sõidukile  vajalikud   parandustööd,   mille  eest   tasub   Rentnik iseseisvalt.

5.3 Rehvide vahetus ja hoiustamine

5.3.1   Kui   Esilehel  on   märgitud,   et   Rehvide  vahetus   ja   Rehvide hoiustamine   „sisaldub”   –  teostab   Rendifirma   suve-  ja   talverehvide vahetuse   2  korda   aastas,   seaduses  ettenähtud   aegadel,   ning  rehvide ladustamise. Rentnik kohustub peale rehvide väljastamist Müüja poolt või uute  rehvide  soetamist  viima   need  ise viivitamatult   Rendifirma   poolt näidatud    rehvivahetustöökotta.    Sõiduki   rehvivahetustöökotta    viimise korraldab    Rentnik.    Rehvivahetustöökoja    asukoha   teatab    Rentnikule Rendifirma.

5.3.1.1  Kui  muutub Rentniku  elu- või  asukoht ja Rentnik  soovib Rehvide vahetuse ja ladustamise teenust kasutada oma uues elu- või asukohas, siis kohustub      Rentnik      rehvid      omal     kulul      uude      kokku     lepitud rehvivahetustöökotta transportima.

5.3.2   Kui   Esilehel  on   märgitud,   et   Rehvide  vahetus   ja   Rehvide hoiustamine  „lisandub”  ja Rentnik  on  Rendifirma poolt  lepinguliselt rehvide  vahetus ja  ladustamise  teenust osutaval  koostööpartneril  lasknud arve koostada  ja  väljastada Rendifirmale,  siis  Rendifirma maksab  selle rehvivahetajale  ära ning  esitab  Rentnikule ühekordse  teenuse  kasutamise eest Arve vastavalt Rendifirma hinnakirjale ja Rentnik kohustub nimetatud kogusumma tasuma koos järgmise Arvega.

5.3.3   Kui  Esilehel   on   märgitud,  et   Rehvide   vahetus   ja  Rehvide hoiustamine  „ei”  – on  Rentnik  kohustatud korraldama  rehvivahetuse  ja ladustamise iseseisvalt ja kandma ka sellega seotud kulud.

5.4  Kui Esilehel  on  märgitud, et  Asendusauto  „sisaldub”  – kohustub

Rendifirma andma  Rentniku  käsutusse Asendusauto  ajaks,  mil Rentnik  ei saa    kindlustusjuhtumi    tagajärjel    või   enam    kui    24   tundi    kestvate remonditööde tõttu Sõidukit kasutada.

5.5  Kui  Esilehel on  märgitud,  et  Asendusauto “ei”,  annab  Rendifirma Rentniku soovi korral tema käsutusse Asendusauto ajaks, mil Rentnik ei saa kindlustusjuhtumi tagajärjel või  enam kui  24 tundi  kestvate remonditööde tõttu Sõidukit kasutada, hinnasoodustusega –20%. Pakkumine on võimalik vabade autode olemasolul.

5.6  Kui Esilehel  on  märgitud, et  Kahjukäsitlus  „sisaldub”  - esindab

Rendifirma Rentniku kindlustusjuhtumiga seonduvates protseduurides, s.h. kahjukäsitlemisega seotud protseduurides, v.a. Sõiduki ettenäitamine Müüja juures    ning    Sõiduki   remonditöökotta    viimine   ja   sealt    äratoomine. Eelnimetatu  ei laiene kohustustele,  mille delegeerimine ei  ole seaduse või muu õigusakti alusel lubatud.

5.7  Kui  Esilehel on  märgitud,  et  Kütusekaart „lisandub”  –  väljastab Rendifirma  Rentnikule vastava  kütusemüüja  kaardi, millega  tankimisel kehtivad  Rentniku  suhtes  kokku   lepitud hinnasoodustused.  Rendifirma kehtestab Kütusekaardile krediidilimiidi vastavalt kokkulepitud läbisõidule ja  Rentniku finantsseisule.  Kütusekaart  on kaitstud  salajase  turvanumbri ehk  PIN-koodiga (personaalse  identifitseerimise  numbriga). PIN-kood  on konfidentsiaalne    ja    see    väljastatakse    Kütusekaardi     väljastamisega Rentnikule.  Rentnikul on  kohustus  hoida PIN-kood  saladuses,  sest kõik Kütusekaardiga   tehtud   tehingud  loetakse   Rentniku   poolt  sooritatuks. Kütusekaardi kaotamise või hävimise korral on Rentnik kohustatud teatama sellest  koheselt  Rendifirmale või  kütusefirmale  suuliselt või  kirjalikult. Suulise teatamise korral tuleb teatamist kinnitada kirjalikult.

Kütusekaardi kaotamise või  hävimise korral  ei  vastuta Rendifirma  sellega sooritatud   tehingute   eest  enne,   kui   Rentnik  pole   teatanud   soovist Kütusekaart sulgeda. Arved kütusekaardiga ostetud kaupade ja teenuste eest väljastab Rendifirma  kord  kuus koos   Arvetega.   Lepingu  lõppedes   on

Rentnik kohustatud Kütusekaardi Rendifirmale tagastama.

5.8  Kui  Rentnik ei  tasu  Rendifirmale teenuste  eest  tähtaegselt, siis  on Rendifirmal  õigus  lugeda  seda oluliseks  Lepingu  rikkumiseks ja  lisaks viivisele    0,15%   võlgnetavalt    summalt    päevas   nõuda    ka    Lepingu ennetähtaegset lõpetamist.

 

6. RENDIMAKSED

6.1  Rentnik maksab  Rendifirmale  Rendimakseid ja  teisi  tasusid vastavalt

Lepingule ja Rendifirma hinnakirjale.

6.1.1 Lepingule  lisatud  Maksegraafik omab  näitlikustamise  eesmärki ja tegelikud  summad  kuuluvad tasumisele  vastavalt  Arvetele. Maksegraafik allkirjastatakse ainult  Lepingu  sõlmimisel, edaspidi  Lepingus  muudatuste tegemisel   uus  Maksegraafiku   redaktsioon   allkirjastamisele   ei  kuulu. Maksegraafikut  võib alati küsida Rendifirma kontoritest  või tehes päringu elektroonilise posti aadressile arved@abcrent.ee

6.1.2  Arved  loetakse kättesaaduks,  kui  need on  saadetud  Rentniku poolt

Lepingus näidatud aadressile.

6.2   Kui  Rentnik   peab   Rendifirmale   tasuma  makseid   mitme   erineva kohustuse täitmiseks ja tasutud rahast ei piisa kõigi kohustuste täitmiseks, võib Rentnik määrata, millise kohustuse täitmiseks on raha üle antud. Kui

Rentniku   kohustused  ei   ole  võrdselt  tagatud,   ei   ole  Rentnikul  õigust

määrata,  et  ta täidab  paremini  tagatud kohustuse.  Rentnikul  ei ole  õigust määrata, et ta täidab kohustuse, mille täitmist Rendifirma veel nõuda ei või ja  mille täitmise  vastuvõtmisest  keeldumiseks on  Rendifirmal  õigustatud huvi.  Kui Rentnik  ei  ole määranud,  millise  kohustuse ta  on  täitnud, võib seda teha Rendifirma, teatades vastavast määramisest Rentnikule mõistliku aja jooksul pärast kohustuse täitmist.

6.3  Rentnik  maksab esimese  Rendimakse  Rendifirmale Arvel  näidatud tähtpäevaks, kuid enne Sõiduki vastuvõtmist.

6.4  Punktis 6.3.  nimetatud  kohustuse rikkumisel  on  Rendifirmal õigus

nõuda  Rentnikult   leppetrahvi   64 EUR-i  päevas   suuruses   summas.  Kui Rendifirma  saab  Lepingu rikkumise  tõttu  kahju, kohustub  Rentnik  lisaks leppetrahvi tasumisele hüvitama Rendifirmale ka tekkinud kahju.

6.5 Kui Rentnik ei ole täitnud p. 6.3. nimetatud kohustust kohaselt hiljemalt

7  päeva  jooksul kohustuse  täitmise  tähtpäevast, on  Rendifirmal  õigus lugeda Leping  lõppenuks.  Juhul kui  Rendifirma  loeb Lepingu  lõppenuks, siis   on  Rentnik   kohustatud   hüvitama  Rendifirmale   mistahes   kahjud, sealhulgas   saamata  jäänud   tulu.   Rentniku  poolt   Rendifirmale   tasutud summad tagastamisele ei kuulu.

6.6 Rendimaksed  kuuluvad  Rentniku poolt  maksmisele  Lepingu kohaselt koostatud Arvete alusel.

6.7  Kui Rentnik  ei  ole Arvet saanud hiljemalt 5  päeva  enne Maksepäeva,

siis   peab   ta  nõudma   Rendifirmalt   kordusarvet,   selleks  võib   ta   saata elektroonilise  kirja aadressile  arved@abcrent.ee  või  pöörduda Rendifirma kontorisse.  Juhul kui  Rentnik ei  saa  mistahes põhjusel  Arvet kätte,  siis ei vabane ta Rendimaksete tasumise kohustusest.

6.8  Rentnik   peab   kõik  Rendimaksed   tasuma   nii,  et   need   jõuaksid Rendifirma arveldusarvele Maksepäevaks ja vastaksid Lepingus ja Arvetel toodud  suurusele. Laekunud  summade  arvel loetakse  kõigepealt  tasutuks Rendifirma poolt võla sissenõudmiseks tehtud kulutused, seejärel riiklikud ja kohalikud maksud ning muud kohustused, seejärel leppetrahvid, viivised, käibemaks, Lepingu sõlmimise tasu, seejärel tasumata teenused ja seejärel võlgnetava Rendimakse.

6.9   Kui   Rentnik  hilineb   ükskõik   millise  Rendimakse   või   mõne  muu Lepingujärgse  summa  maksmisega, maksab  ta  iga viivitatud  päeva  eest Rendifirmale  viivist 0,15%  tähtaegselt  tasumata summast  päevas.  Viivise arvestamisega  alustatakse vastavale  Maksepäevale  järgnevast päevast  ja arvestatakse kuni tegeliku maksmise päevani (kaasa arvatud). Kui Rentnik kohustuse  täitmisega  viivitamise  tõttu   on Rendifirmal  tekkinud  kahju, kohustub Rentnik lisaks viivise tasumisele hüvitama ka tekkinud kahju.

6.10  Rentnik   hüvitab   Rendifirmale   kõik  kulud, mida   viimane   teeb Lepingujärgsete võlgnevuste sissenõudmiseks.

6.11 Rentniku  mistahes  Lepingujärgne maksekohustus  loetakse  täidetuks, kui Lepingu alusel arvutatud ja Arvel toodud summa on laekunud mõnele arveldusarvele,  mille Rendifirma  on  Rentnikule teatavaks  teinud.  Rentnik kohustub  Arve igakordsel  tasumisel  märkima maksekorraldusele  Arvel toodud viitenumbri.

6.12 Kui ükskõik millise Lepingu ja/või Arve järgse summa maksmise päev ei  ole  tööpäev, loetakse  Maksepäevaks  sellele päevale  vahetult  järgnevat tööpäeva.

6.13 Rendifirmal on õigus iga kalendriaasta möödumisel suurendada Rendimakset kuni kahe (2) protsendi (%) võrra.

 

7. LEPINGU LÕPPEMINE JA ENNETÄHTAEGNE LÕPETAMINE

7.1 Leping lõppeb Lepingu tähtpäeval peale Rentniku poolt kõigi Lepingust tulenevate kohustuste täitmist Rendifirma ees.

7.2 Lepingu  tähtaja  saabudes on  Rentnik  kohustatud Sõiduki  tagastama

Rendifirmale.

7.3   Rentnik  on   kohustatud   Sõiduki  tagastama   samas   olukorras  ja komplektsuses, milles   Sõiduk   oli  selle   üleandmise   hetkel,  arvestades normaalset kulumist.  Sõidukil  ei tohi  olla  vigastusi ega  puudusi  ning see

peab  laitmatult funktsioneerima.  Sõiduki  üleandmise kohta  vormistatakse

üleandmise-vastuvõtu akt. Sõiduki normaalse kulumise hindamisel lähtuvad pooled  Liisinguliidu   ja   AMTEL-i  poolt   kinnitatud   sõiduautode  ning väikekaubikute normaalse kulumise hindamise juhendist.

7.3.1 Koos Sõidukiga  on  Rentnik kohustatud  Rendifirmale  üle andma Sõiduki dokumentatsiooni  ja  muud päraldised  (võtmed  jne.), mis  olid Sõidukiga kaasas selle vastuvõtmisel.

7.3.2 Juhul kui Sõiduk ei vasta eelpool nimetatud nõuetele, siis on Rentnik kohustatud Rendifirma  nõudmisel  viima omal  kulul  Sõiduki üleandmise aegsesse komplektsusesse või kõrvaldama  puudused ja  teostama remondi- ja   taastamistööd   või  tasuma   Rendifirmale   puuduste  kõrvaldamise   ja remonditööde maksumuse.

7.4 Sõiduki tagastamisega viivitamise korral maksab Rentnik Rendifirmale

Sõiduki kasutamise  eest  tasu 64 EUR  suuruses  summas iga  üleandmisega viivitatud    kalendripäeva    eest. Nimetatud    leppetrahvi tasumine ei vabasta Rentniku Sõiduki tagastamise kohustusest.

7.5    Lepingut on võimalik ennetähtaegselt lõpetada ainult Poolte kirjalikul kokkuleppel (va Lepingu punktis 10 toodud juhul). Kui Lepingu ennetähtaegne lõpetamine toimub Retniku algatusel, siis on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult leppetrahvi kuni nelja  (4) kuu Rendimakse ulatuses. Kui Rendifirma saab Lepingu ennetähtaegse lõpetamise tõttu mistahes kahju, kohustub Rentnik lisaks leppetrahvi tasumisele hüvitama Rendifirmale ka tekkinud kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu.

 

8. KINDLUSTUS

8.1 Sõiduk peab olema kindlustatud kuni Lepingu tähtpäeva saabumiseni nii  õigusaktidest tuleneva  kohustusliku  kindlustuse kui  ka  vabatahtliku sõidukikindlustusega.  Vabatahtlik sõidukikindlustus  tähendab  kindlustust,mille puhul kindlustuslepingu sõlmimise kohustus ei tulene seadusest. Kui Lepingu kohaselt  on  kindlustuslepingute  sõlmimine Rentniku  kohustus, peab      Rentnik      esitama      kindlustuskaitse      olemasolu      tõendavad kindlustuslepingud ja -poliisid Rendifirmale.

8.1.1 Sõiduk  peab  olema vabatahtliku  sõidukikindlustusega  kindlustatud vähemalt   summas,  mis   vastab   Sõiduki  turuhinnale   kindlustuslepingu kehtivuse  ajal.  Kindlustusleping  peab olema  sõlmitud  selliselt, et  hüvitise väljamaksmisega oleks kaetud täies ulatuses varguse, röövimise, tulekahju, veekahju,    loodusõnnetuse,    liiklusõnnetuse,    samuti   võimalike    muude kahjujuhtumite  asetleidmisega  tekkida võiv  kahju.  Kindlustusleping  peab olema   sõlmitud    minimaalse    omavastutusega,    mida   kindlustusandja võimaldab, kui  Rendifirmaga  ei ole  kokkulepitud  teisiti. Kui  Rendifirma leiab,  et Sõiduk  tuleks  kindlustada muudel  täiendavatel  tingimustel, kui eelnevalt nimetatud, kindlustatakse Sõiduk vastavalt nõutud tingimustele.

8.2  Sõiduk  kindlustatakse  selliselt (kui  ei  ole kokku  lepitud  teisiti), et kindlustuslepingud  jõustuksid   hiljemalt   Sõiduki  Rentnikule   üleandmise hetkel.     Enne    Lepingus     ja     seadustes     nõutud    kindlustuslepingute (kindlustuspoliiside) jõustumist on Rentnikul keelatud Sõidukit kasutada ja seda avalikus kohas hoida.

8.3 Käesolevaga volitab Rentnik Rendifirmat juhuks, kui Rentnik ei teata

enne  Sõiduki   vastuvõtmist   sellest  Rendifirmale   ja/või   ei  allkirjasta kindlustuslepingut  ja/või   ei   esita  Rendifirmale   uut   kindlustuspoliisi hiljemalt    ettenähtud    tähtpäeval,    kindlustama    (Lepingu   rikkumisest teadasaamisel) Sõiduki  Rentniku  nimel ja  kulul  Rendifirma poolt  valitud tingimustel.

8.4 Kindlustuslepingusse     tuleb      märkida      soodustatud      isikuks (kindlustushüvitise saajaks) Sõiduki tehnilises passis omanikuna kirjas olev isik.

8.5 Rentnik on kohustatud kohaselt täitma kõiki kindlustuslepingu järgseid kindlustusvõtja  ja/või   Sõiduki   omaniku  kohustusi.   Kindlustusjuhtumi saabumisel   on   Rentnik  kohustatud   tähtaegselt   ja  täpselt   täitma   kõiki kindlustuslepingust  tulenevaid kindlustusvõtja  kohustusi  ning teavitama Rendifirmat  kindlustusjuhtumi  saabumisest,   Sõidukile   tekitatud  kahju suurusest  ja  iseloomust ning Rentniku  poolt  tarvitusele võetud  abinõudest hiljemalt 24 h jooksul.

8.6  Juhul, kui  Esilehel  on märgitud,  et  Liikluskindlustus  "sisaldub"  - korraldab  Rendifirma Eestis  kehtiva  juhi  vastutuskindlustuse (edaspidi:Liikluskindlustus)  sõlmimise   ning   Rentnikule  toimetamise.   Sõiduki

kindlustamise teenuse hind sisaldu Rendimaksetes.

8.7  Juhul,  kui Esilehel  on  märgitud, et  Liikluskindlustus "lisandub"  - korraldab   Rendifirma   Liikluskindlustuse   sõlmimise  kindlustusmaakleri vahendusel ning  Rentnikule  toimetamise. Sõiduki  kindlustamise  teenuse hind Lepingu tähtpäevani kajastub sellisel juhul Arvetel teenuste summas ja Lepingu  Esilehel veerus  “Toode/teenus”.  Eelnimetatud teenuse  hind  on periodiseeritud  Lepingu tähtpäevani  alates  Lepingu sõlmimise  kuupäevast ja    kuulub   Rentnik    poolt    tasumisele   Arvetel    toodud   suurustes    ja tähtpäevadel.

8.8  Juhul  kui Eesilehel  on  märgitud Liikluskindlustus  "ei"  - korraldab

8.8  Juhul  kui Eesilehel  on  märgitud Liikluskindlustus  "ei"  - korraldab Liikluskindlustuse sõlmimise omal kulul Rentnik ise.

8.9      Rentnik      on     kohustatud      tegema      vajadusel      kohustusliku

Liikluskindlustuse muudatused  Rendifirma  juures. Vastasel  korral  ei  saa Rendifirma  garanteerida  kindlustuste pakkumist  kokkulepitud  tingimustel ning tekkida võivate kahjude eest vastutab Rentnik.

8.10   Juhul   kui  Lepingu   Esilehel   on  märgitud,   et   Kaskokindlustus "sisaldub"  -  korraldab Rendifirma  Kaskokindlustuse  lepingu sõlmimise vastavalt Esilehel toodud omavastutuse piirangutega. Sõiduki kindlustamise teenuse hind sisaldub Rendimaksetes.

8.11  Juhul  kui Esilehel  on  märgitud, et  Kaskokindlustus "lisandub"  - korraldab    Rendifirma   Kaskokindlustuse   lepingu   sõlmimise   vastavalt Esilehel toodud  omavastutuse piirangutega.  Sõiduki kindlustamise teenuse hind Lepingu tähtpäevani kajastub sellisel juhul Arvetel teenuste summas ja Esilehel    veerus   “tooted/teenused”.   Eelnimetatud    teenuse    hind   on periodiseeritud  Lepingu  tähtpäevani alates  Lepingu  sõlmimise kuupäevast ja   kuulub   Rentniku  poolt   tasumisele   Arvetel  toodud   suurustes   ja tähtpäevadel.

8.12  Juhul  kui Esilehel  on  märgitud, et  Kaskokindlustus  ”ei”  (edaspidi

„Otsekindlustus”)   puhul  on   Rentnikul   õigus  sõlmida   vaid    selline vabatahtliku  sõidukikindlustuse  leping, mille  aastamakse  tasutakse ühes osas.

8.12.1 Rentnik  kohustub  sõlmima kõik  vabatahtliku  sõidukikindlustuse lepingud, kandma kindlustamisega seotud kulutused ja maksma maksed, kui Lepingust ei tulene teisiti.

8.12.2  Vabatahtliku  sõidukikindlustuse   leping   peab  olema   sõlmitud Rentniku    poolt   aktsepteeritud   kindlustusandja    juures    enne   Sõiduki vastuvõtmist.

8.12.3 Otsekindlustuse puhul esitab Rentnik Rendifirmale kindlustuspoliisi koopia hiljemalt Sõiduki vastuvõtmisel. Edaspidi kohustub Rentnik esitama Rendifirmale uue  kindlustuspoliisi  koopia hiljemalt  5  päeva enne  kehtiva kindlustuslepingu   (kindlustuspoliisi)   tähtaja    lõppu    (kindlustusleping (kindlustuspoliis)   peab  jõustuma   hiljemalt   eelneva  kindlustuslepingu (kindlustuspoliisi) lõppemisel).

8.12.4 Kindlustuspoliisi  originaalid säilitatakse  Rentniku  valduses kuni

Lepingu tähtpäeva saabumiseni.

8.13. Kui Punktides 8.1. – 8.12. toodud mistahes kohustuse rikkumis(t)e

tõttu on Rendifirmale tekkinud kahju, hüvitab Rentnik tekkinud kahju.

8.14   Kui  Sõiduk   osutub   mitmekordselt   kindlustatuks,   siis  otsustab Rendifirma,  milline  sõlmitud kindlustuslepingutest  kuulub  tühistamisele. Kõik  kindlustuslepingu  lõpetamisega seotud  kulud  kannab Rentnik.  Juhul

kui   mitmekordse  kindlustuse   olemasolu   annab  kindlustusandjale   aluse

kahju  hüvitamisest keeldumiseks  ja  selle tõttu  on  Rendifirmale tekkinud kahju, hüvitab Rentnik tekkinud kahju.

8.15    Ükski  Sõiduki   kindlustamise   eest  tasutud    summa   ei  kuulu

Rendifirmapoolt Rentnikule tagastamisele ega muul viisil hüvitamisele.

8.16    Kahjujuhtumi    toimumisel    esindab (suhetes    kindlustusandjaga, politseiga, autoregistriga jms.) Rendifirma huve Rentnik, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

8.17 Kindlustusjuhtumi korral kaetakse laekunud kindlustushüvitise arvelt

esimeses järjekorras  Lepingust  või selle  alusel  sõlmitud võlalepingu(te)st tulenevad Rendifirma  nõuded  ja Sõiduki  remontimiseks,  taastamiseks või asendamiseks tehtavad kulutused.

8.18     Kui     Sõiduk    varastatakse,    röövitakse,     hävib    või     muutub kasutuskõlbmatuks   vms.,   kohustub  Rentnik   sõlmima   Rendifirmaga   20 päeva jooksul  vastava  sündmuse toimumisest  vastava  summa tasumiseks Rendifirmaga võlalepingu või tasuma eelnimetatud tähtaja jooksul vastava hetke  Sõiduki  turuhinna ja  muud Lepingujärgsed  kulud (sh.teenuste lõpetamise eest). Kindlustusandja  poolt kindlustushüvitise väljamaksmisel Rendifirmale rakendavad Pooled  punkti 8.17.

8.19 Kindlustusleping lõpetatakse või lõppeb koos Lepingu lõpetamise või lõppemisega, v.a. Otsekindlustus.

 

9. VASTUTUS

9.1 Rentnik on kohustatud hoidma, valvama ja säilitama Sõidukit selliselt, et    välistuks   Rendifirma    nõusolekuta    Sõiduki   väljaminek    Rentniku

valdusest.  Rentnik vastutab  täielikult  ja tingimusteta  Sõiduki  säilimise ja korrasoleku   eest   alates  Sõiduki   vastuvõtmise   hetkest  kuni   Lepingu

lõppemise   või  lõpetamiseni.   Rentniku   valdusest  Sõiduki   väljaminek,

hävimine,  kaotsiminek,   kahjustumine   või  muu   samalaadne   juhtum  ei vabasta   Rentniku   vastutusest  ja   Lepingujärgsete   kohustuste  täitmisest. Rentnik  ei  ole õigustatud  Sõiduki  puuduste kõrvaldamise  ajaks  nõudma Sõiduki asendamist või Rendimaksete vähendamist.

9.2 Rentnikul ei ole õigust Sõidukit võõrandada ega muul viisil käsutada, sealhulgas koormata Sõidukit piiratud asjaõigustega. Rentnik on kohustatud mitte  jätma kolmandatele  isikutele  muljet Sõiduki  Rentniku  omandisse

kuulumise  kohta ja  ta  on kohustatud  vajadusel  informeerima kolmandaid

isikuid Sõiduki kasutamise õiguslikust alusest.

 

10. LEPINGU RIKKUMINE

10.1 Rendifirmal  on  õigus  Sõiduk  Rentniku  valdusest  ja  kasutusest  välja nõuda (sealhulgas Sõidukit GTS abil reaalajas jälgida ning takistada Sõiduki edasist kasutamist)  ja Leping üles öelda, kui leiab aset kasvõi üks alljärgnevalt loetletud juhtumitest:

1) Rentnik ei maksa ükskõik millist Rendimakset hiljemalt 7 päeva jooksul kohustuse täitmise tähtpäevast täielikult või osaliselt (kokkuleppel Rendifirma esindajaga), või Rentnik ei maksa mistahes  muud  Lepinguga ettenähtud  summat  14 päeva  jooksul  alates vastava summa tasumise tähtpäevast;; või

2) Sõiduki väärtus väheneb Rentniku või mõne teise Sõiduki valdamiseks ja kasutamiseks õigustatud isiku tegevuse või tegevusetuse tagajärjel rohkem kui tavapärasel kasutamisel; või

3) ilmneb, et Rentnik on esitanud Lepingu sõlmimise taotluses või muudes dokumentides teadlikult valeandmeid; või

4)  ilmneb, et  Rentnik  on esitanud  Sõiduki  kasutamise ajal  Rendifirmale

valeinformatsiooni, teatisi või dokumente, milles esitatud informatsioon on vääralt kajastatud; või

5) Rentnik rikub mõnda punktis 4.4, 4.5, 4.10. ja/või 4.11. (v.a. alapunktid

6, 7 ja 8) toodud kohustust; või

6)  Lepingu täitmise  tagatis  ei  ole  Rendifirma arvates  piisav  Rentniku kohustuste tagamiseks ja Rentnik ei esita Rendifirma poolt aktsepteeritavat täiendavat tagatist; või

7)  Rentnik on sõlminud  lepinguid või  teinud  muid tehinguid  Sõiduki

võõrandamiseks, koormamiseks   piiratud   asjaõigusega   või   muul   viisil

rikkunud Rendifirma või Sõiduki omaniku õigusi; või

8) Rentnik rikub ükskõik millist punktis 15.1. toodud tingimust; või

9)  ilmneb, et Sõiduk  ei  ole kindlustatud  Lepingus  ettenähtud tingimustel;

või

10) Rentnik rikub ükskõik, millist muud Lepinguga endale võetud ning Rendifirma jaoks olulist kohustust ja ei ole allunud Rendifirma korraldusele rikkumise lõpetamiseks; või

11) Rentnik eelistab kohustuste täitmisel teisi võlausaldajaid Rendifirmale,

kui õigusaktist ei tulene teisiti;

12) Rentnik rikub Rendifirma ja Rentniku vahel sõlmitud muid lepinguid ja ei ole allunud Rendifirma korraldusele rikkumise lõpetamiseks.

10.2 Lepingu  ülesütlemisel  ükskõik millisel  punktis  10.1. toodud  alusel maksab Rentnik Rendifirmale kõik Lepingu lõpetamise päevani maksmisele

kuuluvad  summad. Kui  Rendifirma  saab seoses  Lepingu  ülesütlemisega

Lepingu   p.   10.1.  toodud   alusel   kahju,  kohustub   Rentnik   hüvitama

Rendifirmale tekkinud kahju.

10.3 Lepingu ülesütlemisel p. 10.1. nimetatud alusel ei kuulu Rendifirmale eelnevalt makstud Rendimaksed ja muud summad Rentnikule tagastamisele ega muul viisil hüvitamisele.

10.4 Lepingu  ülesütlemisel p.  10.1.  nimetatud alusel  viib  Rentnik omal

kulul Sõiduki  Rendifirma  poolt näidatud  kohta  Rendifirma poolt  näidatud ajaks. Kui Rentnik ei tagasta Sõidukit Lepingus sätestatud tingimustel, on Rendifirmal    õigus   rakendada    kohaseid    meetmeid   Sõiduki    valduse tagasisaamiseks.

10.5   Kulutused,  millised   kaasnevad   Lepingu  ülesütlemisega   p.   10.1.

nimetatud alusel,  kannab  Rentnik. Kui  Lepingu  ülesütlemisega  kaasnevad Rendifirmale  mistahes kulutused,  siis  peab Rentnik  need  viivitamatult hüvitama.

10.6 Kui Rentnik  või  mõne teise  Sõiduki  valdamise ja  kasutamise  õigust omava isiku tegevuse või tegevusetuse tõttu on Sõiduki väärtus vähenenud rohkem   kui    normaalse    kasutamise    korral,   on    Rentnik    kohustatud Rendifirma   nõudmisel  ennistama   selle   tavaliselt  esitatavatele   nõuetele vastavasse seisukorda või hüvitama Rendifirmale kulutused, mida viimane tegi Sõiduki sellisesse seisukorda viimiseks.

10.7  Rendifirma   võib   öelda  Lepingu   üles   enne  Sõiduki   üleandmist Rentnikule  kui  Rentniku majanduslik  olukord  on selliselt  halvenenud,  et Rendimaksete tasumine on ohustatud või kui Rentnik on esitanud teadlikult valeandmeid, eesmärgiga  sõlmida  Leping. See õigus  kuulub  Rendifirmale ka juhul, kui Rentnik on muutunud maksejõuetuks enne Lepingu sõlmimist, kuid Rendifirmale sai see asjaolu teatavaks alles pärast Lepingu jõustumist.

 

11. INFORMATSIOON

11.1    Pooled   kohustuvad    mitte   avalikustama    kolmandatele   isikutele informatsiooni  Lepingu sõlmimise,  selle  tingimuste ja täitmise kohta  ning

võtma  tarvitusele kõik  meetmed,  vältimaks eelnimetatud  informatsiooni sattumist kolmandate  isikute  kätte. Sellised  piirangud  ei laiene  juhtudele, mil   Pooled  on   vastavalt   Eesti  Vabariigis   kehtivatele   õigusaktidele kohustatud vastavat informatsiooni avaldama, samuti andmete avaldamisele Müüjale,   Lepingu  käendaja(te)le,   garantii   või  muu   tagatise   andjale, kindlustusandjale,  massprindi ja   –postituse  teenuse pakkujatele,  Poolte juriidilistele nõustajatele. Kitsendus ei ole Poolele siduv, kui teine Pool ei ole kohaselt täitnud enda Lepingujärgseid kohustusi.

11.2 Kõik  Poolte  vahelised Lepinguga  seoses  olevad teated  esitatakse kirjalikult  või  muus kirjalikku taasesitamist  võimaldavas vormis Lepingus toodud  postiaadressil  või elektroonilise  posti  aadressil. Teade  loetakse

edastatuks    vastavalt   teate    tähtkirjana    postitamisest    või   kirjalikku

taasesitamist võimaldavas vormis kirja edastamisest 3 päeva möödudes või

teate edastamisest teisele Poolele allkirja vastu.

11.3 Rendifirma  võib  nõuda, et  Rentnik  saadaks õiguslikku  tähendust omavad teated, taotlused ja avaldused Lepingus toodud elektroonilise posti aadressilt.

11.4   Rentnik  kohustub   Rendifirmat   teavitama  viivitamatult   mis   tahes

asjaoludest, mis võivad kaasa tuua Rentniku maksevõime halvenemise või tagatise väärtuse vähenemise.

 

12. KOHALDATAV SEADUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

12.1   Lepingu  sõlmimisel,   täitmisel,   lõpetamisel,   lõppemisel  ja   kõigil muudel Lepinguga seonduvatel juhtudel juhinduvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

12.2  Kõik Lepinguga  seoses  tekkivad vaidlused,  mida  Pooled ei  suuda lahendada  läbirääkimiste  teel, kuuluvad  lahendamisele  Harju Maakohtus.

Vaidlusküsimuste   lahendamisel   juhinduvad  Pooled   Lepingu   sõlmimise eesmärkidest ja sisust.

 

13. LEPINGU MUUTMINE JA OSALINE KEHTETUS

13.1  Lepingut võib  muuta  ainult Poolte  kirjalikul  kokkuleppel, millele kirjutavad   alla   mõlema  Poole   esindajad   ja  mis  hakkab  kehtima  selle

allakirjutamise päevast alates.

13.2  Kui  mingi Lepingu  säte  või punkt  osutub  Eesti Vabariigis  kehtivate õigusaktidega  vastuolus  olevaks, ei  mõjuta  see Lepingu  teiste  sätete ja punktide kehtivust.

 

14. VALUUTAKURSI MUUTUMINE

14.1 Rendimaksete ja muude Lepingu alusel tasumisele kuuluvate summade arvutamise aluseks on Lepingu valuuta. Poolte kokkuleppel tasub Rentnik

Rendimakseid  ja muid  Lepingu  alusel tasumisele  kuuluvaid  summasid

Makse valuutas. Kui Makse valuuta erineb Lepingu valuutast, siis kannab kõik konverteerimisega  seotud  kulud vastavalt  kehtivale  vahetuskursile Rentnik.

14.2 Juhul kui Lepingujärgse makse tegemise päevaks ei eksisteeri kehtiva valuutana  Eurot, sooritatakse  ümberarvestus  läbi kehtivuse  kaotanud

 valuuta vahetuskursi kehtivuse kaotanud valuutat asendavasse valuutasse. Edaspidiste   maksete   suuruse  arvestamisel   kasutatakse   niisugusel  juhul Lepingu punktis 14.2 sätestatud metoodikat, asendades kehtivuse kaotanud valuuta vahetusvääring  teda asendanud valuuta vahetusvääringuga.

 

15. POOLTE KINNITUSED

15.1 Lepingule allakirjutamisega kinnitab Pool ja Poole nimel allakirjutav

isik, et:

1) tema ja tema poolt allakirjutav isik on täielikult õigus- ja teovõimeline, ta on volitatud Lepingut  alla  kirjutama ja  et  ei ole  mitte  mingisuguseid piiranguid, mis on või võivad olla takistuseks Lepingu sõlmimisel või olla aluseks Lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks või tühistamiseks;

2) tema vastu ei ole esitatud ega olda tema teada esitamas pankrotiavaldust, hagiavaldusi, pretensioone või muid nõudmisi, mille rahuldamine mõjutaks Poole võimet täita Lepinguga võetud kohustusi;

3) tema suhtes ei kehti mitte mingisugust eelnevat kohtu- või muu selleks pädeva organi otsust, mis mõjutaks oluliselt Poole võimet täita Lepinguga endale võetud kohustusi;

4)   Poole   suhtes  ei   ole   ühegi  seaduse,   määruse,   korralduse  või   teise õigusaktiga seatud piirangut sõlmida Lepingut;

5)  Poolel ei  ole  keelatud mistahes  viisil  vallata, kasutada  ja  käsutada

Sõidukiga sama liiki asju; ja

6) Lepingu sõlmimine ei ole vastuolus Poole tegevust reguleeriva mistahes

dokumendiga.

15.2 Pooled avaldavad,  et  Leping on  nende  vaba tahte  väljenduseks  ja  et Lepingus on ette nähtud kõik Lepingu tingimused. Enne Lepingu sõlmimist Poolte  vahel  tehtud kokkuleppeid  ja  tahteavaldusi ei  loeta  Lepingu osaks, kui Pooled ei ole Lepingus teisiti kokku leppinud.

 

16. LEPINGU KEHTIVUS JA EKSEMPLARID

16.1 Leping sõlmitakse tähtajaliselt. Leping jõustub Lepingu ja Maksegraafiku omakäelisel allakirjutamisel Poolte või Poolte esindajate poolt. Leping lõppeb, kui Rentnik on täielikult kustutanud oma Lepingust tuleneva võlgnevuse Rendifirma ees, st tasunud kohaselt kõik Rendimaksed ja mud Lepingust tulenevad maksed ning on täitnud kõik Lepinguga endale võetud kohustused.

16.2 Lepingu sõlmimisel allkirjastatakse Leping koos selle lisadega kahes eksemplaris või digitaalselt ühes eksemplaris.

 

PRIVAATSUSPOLIITIKA

MEIE PRIVAATSUSPOLIITIKA

 

Teie privaatsus on ABC Rent Eesti AS-i jaoks tähtis. Soovime, et tunneksite end oma isikuandmete edastamisel turvaliselt. Isikuandmed on mis tahes teave, mida saab isiku tuvastamiseks kasutada. Isikuandmed on andmed, mida ABC Rent Eesti AS kogub teenuse osutamiseks, lepingu sõlmimiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks või muudel allpool toodud eesmärkidel. Isikuandmete töötlemine on vajalik ABC Rent Eesti AS teenuste toimimiseks, ilma isikuandmeid edastamata ei ole ABC Rent Eesti AS poolt pakutavate teenuste kasutamine võimalik.

Oleme rakendanud tehnilisi ja korralduslikke meetmeid selleks, et kaitsta teie andmeid kaotsimineku, muutmise, varguse või juurdepääsu eest kolmandate isikute ees. Andmetele on ligipääs ainult selleks volitatud isikutel.
Eelpool toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute andmete töötlemisel. Ettevõtte volitatud esindaja teenuse tellijana on juriidilise isiku esindaja.

Meie veebilehed võivad sisaldada välislinke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Liikudes sellistele lehtedele, tuleb jälgida nende privaatsuspoliitikat. Meie privaatsuspoliitika ei hõlma isikuandmete töötlemist juhul, kui www.abcrent.ee veebilehelt on liigutud välislinki mööda mõnele teisele veebilehele.
Käesolevas teabetekstis kirjeldame, kuidas ja kus töötleme isikuandmeid.
 

ANDMETE KOGUMISE JA TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

 

Vajame andmeid:

 • autorendi pakkumise koostamiseks;
 • autorendi broneeringu kinnitamiseks;
 • teie päringutele vastamiseks ning teile vajaliku informatsiooni edastamiseks;
 • rendilepingu sõlmimiseks, et saaksite sõidukit kasutada vastavalt rendilepingule;
 • teenuse osutamiseks;
 • parima klienditoe pakkumiseks;
 • arve esitamiseks;
 • kampaaniamängude ja/või võistluste korraldamiseks;
 • et koostada raporteid ja statistilisi aruandeid oma teenuste jälgimiseks, hindamiseks ja parandamiseks;
 • et tagada oma vara kaitse (GPSil baseeruvad valveseadmed rendiautodel). Palun pange tähele, et meie 

  eesmärgiks ei ole teie asukohta ja liikumisteekonda jälgida (kui see pole vajalik määratletud eesmärkide 

  saavutamiseks), vaid vajadusel eeldatava rendiauto tagastusaja määramiseks või õigeks ajaks

   tagastamata jäetud või varastatud rendiauto üles leidmiseks.